Przedmiot działalności

 SZKOLNICTWO / EDUKACJA

1) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA                Nr  PKD 8520Z

 

 

Przedmiot działalności i kompetencje szkoły

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie jest szkołą publiczną, która:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5. Stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych w szkołach publicznych.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Oświatowej z 7 września 1991 r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie uwzględniając Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki, a w szczególności:

1) dąży do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

2) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

3) przygotowuje ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,

4) umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,

5) zapewnia rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczniów,

6) umożliwia zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia się, pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów,

7) zapewnia naukę obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz nauki języków obcych,

8) rozwija czytelnictwo wśród uczniów poprzez umożliwianie dostępu do zbiorów biblioteki,

9) upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

10) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

11) kształtuje środowisko wychowawcze adekwatne do oczekiwań uczniów, rodziców, warunków szkoły i wieku uczniów,

12) zabezpiecza opiekę wychowawczą oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą,

13) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

14) organizuje pobieranie nauki i opiekę uczniom niepełnosprawnym,

15) uczy samorządności i rozwija tą samorządność wśród uczniów,

16) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej i religijnej,

17) wspomaga wychowawczą rolę rodziny

 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, a mianowicie:

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, 

2) realizację szkolnego programu wychowawczego, 

3) realizację szkolnego programu profilaktyki, 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka,

5) rozpoznawanie przyczyn trudności edukacyjnych i problemów wychowawczych,

6) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,

7) prowadzenie zespołów wyrównawczych,

8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych dla uczniów niepełnosprawnych,

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie i zakresie dostosowanym do potrzeb uczniów i możliwości szkoły,

10) organizowanie w uzasadnionych przypadkach indywidualnego toku nauki w celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań,

11) organizowanie szkolnych  konkursów przedmiotowych i umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach gminnych, powiatowych i rejonowych,

12) organizowanie zawodów sportowych na szczeblu szkoły i gminy oraz uczestnictwo uczniów w  zawodach powiatowych i rejonowych,

13) organizowanie wycieczek mających charakter interdyscyplinarny,

14) współpracę z rodzicami,

15) współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami,

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Administrator
(2013-07-05 09:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Kita Maciej
(2021-05-23 14:14:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki