Organizacja pracy

 

ORGANIZACJA PRACY
 
 • Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 • Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 • Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 września opinia zakładowych organizacji związkowych oraz opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, są wydawane w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian. Organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 • W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 • Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 • Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

W szkole funkcjonują:

 • świetlica szkolna
 • biblioteka.

 

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada rodziców.
 3. W ciągu roku szkolnego Szkoła regularnie organizuje spotkania z rodzicami takie jak zebrania klasowe, „drzwi  otwarte”, które odbywają się według ustalonego kalendarza.
 4. Ponadto rodzice mają prawo uzyskać informację o dziecku podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kita Maciej
(2013-10-22 22:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Kita Maciej
(2021-10-28 14:30:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki