☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organizacja pracy

 

ORGANIZACJA PRACY
 
  • Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
  • Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  • Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
  • W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  • Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
  • Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

W szkole funkcjonują:

  • stołówka
  • świetlica szkolna
  • biblioteka.

 

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

1.       Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2.       Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada rodziców.

3.       W ciągu roku szkolnego Szkoła regularnie organizuje spotkania z rodzicami,

4.       Cztery razy w roku wszyscy nauczyciele w wyznaczony czwartek tzw. "Otwarty Czwartek" dyżurują w szkole w godzinach od 16.00 do 18.00 udzielając rodzicom indywidualnych informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

5.       Ponadto rodzice mają prawo uzyskać informację o dziecku podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maciej Kita
(2013-10-22 22:07:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Kita
(2017-09-12 19:53:44)
 
liczba odwiedzin: 43301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X